Första kallelse till Årsmötet 2023 – Save the date

SKK:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndagen den 20 februari 2023 kl. 18:15 i Dojo.

Medlem som varit medlem under minst fyra veckor före årsmötet och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud/fullmakt. Alla medlemmar, oavsett ålder, har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet här: 

https://stockholmskarateklubb.com/dokument-till-arsmotet/

Välkomna! / Styrelsen