Kallelse till Årsmötet 2024

SKK:s medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndagen den 05 februari 2024 kl. 18:15 i Dojo.

Medlem som varit medlem under minst fyra veckor före årsmötet och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud/fullmakt. Alla medlemmar, oavsett ålder, har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift samt träningsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år (tillika firmatecknare).
b) kassör (ledamot) för en tid om ett år (tillika firmatecknare).
c) sekreterare (ledamot) för en tid om ett år.
d) 2 (två) ledamöter, för en tid om ett år.
e) 2 (två) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
f) 1 (en) revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
g) 2 (två) valberedare för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Mötet avslutas
14. Övriga frågor

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet här: 

https://stockholmskarateklubb.com/dokument-till-arsmotet/

Välkomna! / Styrelsen